Bazilika svätého Emeráma

Adresa:
949 01, Nitra
Instituce:
Rímsko-katolícka farnosť
Telefon:
037 / 772 17 47, kl. 128
Fax:
037 / 772 17 49
www:
Email:
Kontaktní osoba:
Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD.
Otvírací hodiny:
Letné obdobie (1.4.-31.10.):
Nedeľa: 10.00-12.00 14.00-17.00 hod.
Pracovný deň: 9.00-12.00 13.00-18.00 hod.

Zimné obdobie (1.11.-31.3.):
Nedeľa: 10.00-12.00 14.00-16.00 hod.
Pracovný deň: 9.00-12.00 13.00-16.00 hod.
Bazilika svätého Emeráma je katedrála v Nitre, ktorá bola pôvodne postavená v gotickom štýle. Celá katedrála sa nachádza v areáli Nitrianskeho hradu, podobne ako katedrála na Pražskom hrade. Horný kostol sa datuje do rokov 1333-1355. Rotunda pochádza z 11.-12. storočia a obsahuje strieborný relikviár z roku 1674. Iný relikviár v areáli hradu obsahuje niektoré relikty od Sv. Cyrila. Spodný kostol bol postavený v rokoch 1621-1642. Neskôr bola celá katedrála prestavaná v barokovom štýle.Katedrála predstavuje sakrálne miesto – svätyňu, ústredný chrám diecézy, biskupstva. Je sídlom biskupa, strediskom duchovného života a cirkevnej správy celej diecézy. Symbolizuje učiteľský úrad biskupa.
Katedrála sv. Emeráma v Nitre je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku. Odkazuje a nadväzuje na obdobie pôsobenia arcibiskupa Metoda, o čom svedčí bulla Industriae Tuae, vydaná pápežom Jánom VIII., roku 880. Katedrála symbolizuje učiteľský úrad biskupa. Katedrála sv. Emeráma v Nitre sa vypína na 60 metrovom hradnom kopci (190 m. n. m.). Na jeho úpätí – z juhovýchodnej strany a popri jedinej vstupnej ceste – sa rozprestierajú budovy a inštitúcie nitrianskeho biskupstva (Kostol sv. Petra a Pavla, budovy seminára sv. Gorazda, domy kanonikov, diecézna knižnica, katolícka charita). Pod hradným mostom naľavo stojí súsošie sv. Cyrila a sv. Metoda od Ľudmily Cvengrošovej po pravej strane barokové súsošie Nepoškvrneného počatia Panny Márie z roku 1750. Jej autorom je Rakúšan A. Vogerl a objednávateľom biskup I. Esterházy. Toto súsošie pripomína dve veľké morové epidémie v Nitre zo začiatku 18. storočia.
Hradný, pôvodne padací most bol v rokoch 1750-1780 prestavaný a bol vyzdobený barokovými sochami a vázami. Nad mohutnou vstupnou bránou nás víta erb biskupa T. Pálffyho z roku 1673. Za dvoma bránami, menšou pre chodcov, sa nachádza erb biskupa Z. Mošóciho z osemdesiatych rokov 16. storočia. Po ľavej strane sú zastavané staré hospodárske budovy, vpravo sú schody zo 17. storočia (v roku 2002 renovované), ktoré vedú do Katedrály sv. Emeráma.
Tabule zamurované nad vchodom do katedrály oznamujú, že jej vežu dal postaviť biskup J. Telegdy v roku 1642. Na inej tabuli sa dočítame, čo vykonal pre chrám biskup A. Erdödy, tajný radca a kancelár kráľa.

Tri kostoly v jednom

Katedrála sv. Emeráma pozostáva – historicky i architektonicky – z troch kostolov:
Románsky kostol pochádza z prelomu 11. a 12. storočia. Niektorí ho spájajú s prvým kostolom kniežaťa Pribinu, ktorý posvätil salzburgský arcibiskup Adalrám okolo r. 830. V oltári zo zlatého onyxu sú uložené relikvie sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, sv. Emeráma, sv. Cecílie, sv. Krescenta a sv. Terezky z Lisieux.
Hodnotný je strieborný relikviár z roku 1674, v ktorom sú uložené pozostatky sv. Svorada a sv. Beňadika. Relikviár sv. Cyrila je darom pápeža Pavla VI. z roku 1969 (1100 výročie smrti sv. Cyrila-Konštantína).
Horný kostol začal stavať biskup Meško, pôvodom Poliak, a bol postavený v rokoch 1333-1355 v gotickom slohu. V rokoch 1710-1720 biskup L. A. Erdödy katedrálu prestaval, lebo ju zničili vojská Fr. Rákociho v rokoch 1704 a 1708. Odvtedy sú zachované maľby a iné umelecké diela.
Hlavný oltár Najvätejšieho Spasiteľa dal postaviť biskup L. A. Erdödy. Jeho autorom je Rakúšan Domenico Martinelli. Sochy predstavujú: sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, sv. Augustína, sv. Ambróza, Pannu Máriu a sv. Jozefa. Menšie sochy nad oltárom znázorňujú uhorských kráľov: sv. Ladislava a sv. Štefana. V strede je umiestnená socha Krista – Spasiteľa, nad ním Svätý Duch v podobe holubice a navrchu plastika Boha – Otca.
Freska na klenbe presbytéria - Nanebovzatie Panny Márie a jej oslávenie pochádza od rakúskeho umelca G. A. Galliartiho. Stredobodom obrazu je Panna Mária. Na zemi kľačí sv. Štefan, ktorý obetuje kráľovskú korunu Panne Márii. V ľavom dolnom rohu je postava sv. Imricha, vedľa neho postava biskupa Erdödyho a za ním podoba maliara Galliartiho. V rohoch sú zobrazené postavy štyroch evanjelistov: sv. Lukáša s hlavou býka, sv. Jána s orlom, sv. Matúša s anjelom a sv. Marka s levom.
Steny presbytéria zdobia maľby: vpravo Poklona troch kráľov a Ježišov krst v Jordáne, vľavo Dvanásťročný Ježiš v chráme a Premenenie Pána na vrchu Tábor. Sú dielom tohože majstra z roku 1720. Freska v kupole lode znázorňuje oslávenie sv. Emeráma a pripisuje sa viedenskému umelcovi Š. Bopovskému-Bujakovi. Aj oltár Všetkých svätých pochádza z doby biskupa L. A. Erdödyho. Vľavo je socha sv. apoštola Jakuba st. a vpravo zasa socha sv. apoštola Júdu Tadeáša.
Pôvodný oltár sv. Barbory pochádza z čias biskupa J. Telegdyho. Súčasný oltár je zo salzburgského mramoru a pochádza zo šesťdesiatych rokov 19.storočia. Sochy po bokoch predstavujú: sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika. Oltárny obraz je z roku 1860 a jeho autorom je F. Schilcher. Oproti schodom sú v iluzívnom okne znázornení cirkevní hodnostári a v druhom okienku portrét kanonika.
Fresky na klenbe znázorňujú sv. Andreja-Svorada vľavo a vpravo sv. Beňadika. Ich autorom je maliar, ktorý vymaľoval aj kupolu.
Organ pochádza z dvadsiatych rokov 17. storočia, pravda už v úprave z rokov 1930-1933. Nad ním sú fresky sv. Cecílie a kráľa Dávida. Pochádzajú z osemdesiatych rokov 18. storočia.
Cenným kovolejárskym dielom je bronzová krstiteľnica, ktorú v roku 1643 zhotovil Martin Weigel z Banskej Bystrice. Po obvode sú postavy a mená dvanástich apoštolov a Pána Ježiša. Drevený vrchnák s vyobrazením Kristovho krstu pochádza z 18. storočia. Pod horným kostolom sú umiestnené dve krypty. V jednej z nich sú pochovaní nitrianski biskupi.
Dolný kostol dal postaviť J. Telegdy v rokoch 1622-1642 a to po vyplienení katedrály vojskom G. Betlena. Najcennejším je oltár Snímanie z kríža, ktorý tvoria dve plastiky: Snímanie z kríža z roku 1662 od rakúskeho majstra J. Perneggera, a predela Kladenie do hrobu, ktorá sa pripisuje talianskemu sochárovi Donatellovi alebo najskôr jeho škole. Sochy po bokoch oltára predstavujú sv. Annu a sv. Joachima.
Obrazy dolného kostola vyjadrujú niektoré deje z krížovej cesty Pána Ježiša. Nástropné fresky znázorňujú niektoré výjavy zo života Krista. Pôvodné maľby pochádzajú od G. A. Galliartiho a jeho školy a od nitrianskeho maliara E. Massányiho. Dolný kostol má ďalšie dva oltáre: Nepoškvrnenej Panny Márie so sochami sv. Petra vľavo a sv. Pavla vpravo, oltár sv. Františka a oltár sv. Mikuláša. Vznikli roku 1720. Oltár zasvätený sv. Jánovi z Nepomuka pochádza z roku 1769.
Najstaršou sochárskou pamiatkou dolného kostola sú náhrobné kamene biskupov; vľavo od oltára sv. Jána z Nepomuka je náhrobok biskupa Juraja z Breznice, vpravo náhrobok biskupa Š. Feherkövyho z roku 1588. Vľavo od schodov je zaujímavý náhrobok biskupa Z. Mošóciho z roku 1587, vpravo spovednica zakrýva epitaf biskupa P. Abstémia-Bornemiszu z roku 1579.
V kapitulskom archíve sú uložené najstaršie listiny Slovenska, a to Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. Najstaršou rukopisnou pamiatkou na Slovensku je Evanjeliár z 11. storočia s väzbou zo 14. storočia.

Okolie katedrály

Do katedrálneho komplexu z hľadiska architektúry i dejín biskupstva patrí aj dvojposchodový biskupský palác, ktorý dal znovu postaviť L. A. Erdödy (1706-1736). Pôvodne bol vybudovaný v gotickom štýle, zapustený do skalného podložia, ale vyhorel. V renesancii bol postavený do tvaru U. Posledné úpravy vykonali v ňom v tridsiatych rokoch 18. storočia. Pred prvou svetovou vojnou biskup V. Batthányi zaviedol doň elektrinu. Biskupský palác znovu vyhorel v roku 1924. Spomínaný biskup Erdödy dal vyhotoviť aj novú strechu veže a biskup Fr. Fuchs dal zhotoviť hodiny na veži. Biskup A. Roškováni premiestnil roku 1879 Diecéznu knižnicu do priestorov seminára. Interiér biskupského paláca zdobí nábytok, zhotovený podľa francúzskeho vzoru, a pochádza – domnievame sa - z dielní viedenských stolárov. Najnovšie rekonštrukčné práce zásluhou kardinála J. Ch. Korca, sídelného biskupa (do r. 2005) dodali biskupskému palácu nový vzhľad.
Katedrálu sv. Emeráma zo severovýchodnej strany chráni Vazulova veža a zbytky stredovekého hradného opevnenia. Prestavbu bašty na vežu vykonali roku 1562. S ňou je spojená povesť o zmrzačení Vazula, predpokladaného nástupcu na trón po sv. Štefanovi. Aj hradná studňa má svoju osobitnú históriu. Od nej na ľavo sa nachádza vstup do kanonickej krypty. V kryptách je pochovaných 37 biskupov a kanonikov, v kanonickej krypte 15 kanonikov.

„Čierne mraky“ v histórii

K dejinám Katedrály sv. Emeráma patria aj živelné a vojnové pohromy. Nitriansky hrad sa obránil tatárskemu vpádu roku 1241, stal sa útočiskom kráľa Belu IV. R. 1271 však hrad prepadol a vypálil kráľ Přemysel Otokar II. Dvakrát, v roku 1311 a 1317 prepadol a vydrancoval Nitru a znivočil chrám Matúš Čák z Trenčína. V 15. storočí hrad i chrám obliehali husiti. Nitriansky hrad dobyli a zničili mnoho cenných listín, ako aj kostol , príslušníci vojsk kráľa Mateja Korvína r. 1465. 17. júla 1605 sa hradu zmocnili povstalci J. Bočkaja. Kostol vyrabovali, vykradli archív a cenné listiny. Podobne si v roku 1620 počínalo roku aj vojsko G. Betlena, keď hrad dobyli a vykonali veľké škody. Väčšie škody však vykonali Turci, keď roku 1663 hrad ľahko získali a spustošili aj katedrálu. Tak konali aj vojská F. Rákociho II. v roku 1704. Aj druhá svetová vojna sa podpísala pod škody hradu i Katedrály sv. Emeráma.
Katedrála sv. Emeráma v Nitre svojimi hmotnými pamiatkami a duchovnými hodnotami patrí medzi jedinečné sakrálno-historické skvosty, ktoré svojím významom presahujú rámec Nitry i rámec Slovenska.
Galerie:

V tomto kostele / úřadě mají svatbu:
Přidat údaje

Přihlášení

Zaregistrujte se zdarma!

Registrovaní uživatelé mohou získat přístup na:

  1. Svatební plánovač
  2. Seznam dárků
  3. Finanční plánovač
  4. Zasedací pořádek
  5. Svatební oznámení
zaregistrujte se

Naplánujte vaši svatbu

Wedding flowers

Registrovaní uživatelé mohou využívat tuto pomůcku na plánování své svatby zdarma.

Vstupte do plánovače